Impact tax-shift werd ingecalculeerd

Volgens de pas binnengelopen ramingen van de FOD Financiën zal Wortegem-Petegem over de komende vier jaar door de tax-shift ca. 261.723 euro minder inkomsten ontvangen uit de aanvullende personenbelasting. De federale regering realiseert met de tax-shift immers een verlaging van de personenbelasting. Hierdoor betaalt u als inwoner minder belastingen, maar dalen ook voor de gemeente de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Initieel mocht er op basis van een eerder schrijven een jaarlijkse groeivoet van 1,5% voorzien worden.

Voorzichtigheid inbouwen = goud waard

Van zodra er een akkoord was over de tax-shift hebben we hier echter al op geanticipeerd: reeds eind vorig jaar werd bij de begrotingsopmaak de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd en deze negatieve impact grotendeels ingecalculeerd. De inkomsten in ons meerjarenplan liggen amper 0,4% hoger dan de cijfers die we doorkregen in de nieuwe raming van de FOD Financiën, zodat we na de begrotingsbesprekingen van eind vorig jaar geen grote wijzigingen meer moeten doorvoeren. Rekening houdende met het feit dat ook de pensioenlasten sterk zullen stijgen, worden investeringen gefaseerd uitgevoerd en zullen we de intrestvoeten van onze leningen trachten te herzien (Update: zie artikel Zo bespaar je 3.300.000 euro intresten!).

Positief voor inkomsten op lange termijn

De positieve impact van de tax-shift zal wat de aanvullende personenbelasting betreft pas later tot uiting komen. Hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe meer mensen er ook bijdragen via de aanvullende personenbelasting. Omdat het echter niet voorspelbaar is wanneer dit effect tot uiting zou komen, werd dit voorzichtigheidshalve bij ons niet opgenomen in de meerjarenplanning.

Extra gemeentelijke middelen voor jeugd, sport en cultuur

Voor wat betreft de minder ontvangsten vanuit de voormalige Vlaamse sectorale subsidies voor jeugd, sport en cultuur, maakten we als gemeente extra eigen middelen vrij. Zo kunnen de premies en subsidies voor onze inwoners en verenigingen op hetzelfde niveau gehouden worden.