Opmaak kerkenbeleidsplan Wortegem-Petegem

Er beweegt heel wat in het kerkelijk landschap. Ook in Wortegem-Petegem. In de loop van 2017 zullen we werk maken van een kerkenbeleidsplan, aangezien dit een voorwaarde is om nog subsidies te kunnen krijgen voor restauratiedossiers.

Visie Bisdom Gent
Onlangs hertekende het bisdom Gent de dekenaten. Wortegem-Petegem zal deel uitmaken van het nieuwe dekenaat Oudenaarde. Het voormalige dekenaat Kruishoutem wordt zo één nieuwe parochie die drie gemeenten omvat: Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem met zetel te Kruishoutem. In die nieuwe parochie Kruishoutem-Wortegem-Petegem-Zingem worden slechts 3 kerken behouden voor de liturgische diensten: de St.-Eligiuskerk te Kruishoutem, de St.-Martinuskerk te Petegem en de St.-Bavokerk te Zingem. De andere kerken zijn vanaf 1 juli 2017 vatbaar voor nevenbestemming of herbestemming op vraag van de overheid. Het bisdom liet weten open te staan voor het ontwijden van kerken, aldus de tekst in het goedgekeurd parochiaal kerkenplan. Dit plan dient de basis te zijn voor het kerkenbeleidsplan dat gedragen wordt door de gemeente en kerkfabrieken.

Opmaak kerkenbeleidsplan: samenwerking tussen gemeente en kerkfabrieken
Nu er voor de parochies eindelijk een parochiaal kerkenplan voorhanden is, kan er dus voluit van start gegaan worden met de opmaak van het kerkenbeleidsplan dat dient goedgekeurd te worden door de kerkelijke partners en de gemeente Wortegem-Petegem. Na overleg met het centraal kerkbestuur en de respectievelijke kerkfabrieken besliste het college van burgemeester en schepenen om dit proces te laten begeleiden door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC). Daarbij worden drie centrale vragen gesteld:

  1. Welke kerken worden nog voorbehouden voor occasionele vieringen?
  2. Welke kunnen openblijven gecombineerd met een nevenbestemming?
  3. Welke kerken gaan we effectief herbestemmen?

Participatie
Voor de leden van het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken, de parochieploegen, de gemeente- en OCMW-raadsleden en leden van alle gemeentelijke adviesraden werd reeds een gemeenschappelijk infomoment georganiseerd waarin het traject werd toegelicht. Er worden twee werkgroepen opgericht die hun visie op de parochiekerken van Wortegem-Petegem moeten formuleren. Enerzijds een kerkelijke werkgroep en anderzijds een burgerlijke werkgroep. Beide werkgroepen zullen in de komende maanden hun brede achterban consulteren.

Met het schepencollege beslisten we om van iedere fractie van de gemeenteraad, dus ook van de oppositie, iemand af te vaardigen in de burgerlijke werkgroep, zodat gezamenlijk op een constructieve manier kan nagedacht worden over dit belangrijke dossier. Er volgt ook nog een publieke infoavond waarin iedere inwoner zijn inbreng kan meegeven aan de werkgroepen. Iedere inwoner kan ook op de gemeentelijke website terecht, waar powerpoint-voorstellingen ter beschikking werden gesteld met meer achtergrondinformatie en de timing van het volledige traject.

Goedkeuring: september 2017
Het definitieve kerkenbeleidsplan dient uiterlijk tegen 1 oktober 2017 zowel door het bisdom als door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.