Kerkenbeleidsplan goedgekeurd!

Eind 2016 startten we met de opmaak van een kerkenbeleidsplan voor de 5 parochiekerken van Wortegem-Petegem. Na een intensief overlegtraject tussen gemeentebestuur en kerkfabrieken, waarin we ook leden van de oppositie betrokken, keurde de gemeenteraad vandaag het kerkenbeleidsplan goed.

Traject

Het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur (CKB) van Wortegem-Petegem namen het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) onder de arm om het proces van het opstellen van een kerkenbeleidsplan voor de gemeente Wortegem-Petegem te begeleiden. Vertrekpunt was het pastorale plan, dat bepaalt dat in de nieuwe parochie enkel in de Sint-Martinuskerk van Petegem nog misvieringen kunnen doorgaan. De overige parochiekerken waren vanaf 1 juli 2017 vatbaar voor neven- of herbestemming.

Op maandag 19 december 2016 om 18u vond er in het gemeentehuis van Wortegem-Petegem een algemeen startmoment plaats waarop het te doorlopen proces en enkele voorbeelden van neven- en herbestemming nader werden toegelicht aan parochieteam (per kerktoren), kerkfabrieken, CKB, gemeenteraad, adviesraden, schepencollege, etc.

Vervolgens werden, in onderling overleg en met aandacht voor een evenredige verdeling van de samenstelling, een kerkelijke en burgerlijke werkgroep in het leven geroepen. In elke werkgroep werd een persoon aangeduid die in zou staan voor de verdere communicatie met de CRKC-medewerker.

 • De kerkelijke werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het CKB, de voorzitters of vertegenwoordigers van de vijf kerkfabrieken, vertegenwoordigers van het parochieteam (per kerktoren), pastoor en deken. Ze bepalen de rol van deze kerken in de pastoraal van de toekomst.
 • De burgerlijke werkgroep (BW) is samengesteld uit de burgemeester, bevoegde schepen(en) en ambtenaren en vertegenwoordigers uit de verschillende fracties van de gemeenteraad. Deze werkgroep lijst de noden aan infrastructuur in de gemeente Wortegem-Petegem op (vb. bibliotheken, scholen, gemeenschapsruimtes, loketten, opvang, etc.) en bepaalt hoe kerkgebouwen daar een rol in kunnen spelen. De burgerlijke werkgroep bepaalt ook een standpunt over andere toekomstideeën.

Deze twee werkgroepen verzamelden informatie, consulteerden hun achterban en bepaalden in verscheidene vergaderingen hun visie op de toekomst van de vijf kerken van de gemeente. Volgens het vastgelegde stappenplan vonden in het voorjaar van 2017 verschillende overlegmomenten plaats langs kerkelijke en burgerlijke kant, afgewisseld met gezamenlijke stuurgroepvergaderingen.

In september 2017 vond een infoavond plaats voor alle parochianen en inwoners van Wortegem-Petegem, waarop de bevolking werd ingelicht over de draft-versie van het kerkenbeleidsplan voor de gemeente Wortegem-Petegem. De feedback die hier wordt gegeven, wordt dan verwerkt in de daadwerkelijke uitvoering van dit plan.

Na de goedkeuring van dit kerkenbeleidsplan door de kerkelijke en burgerlijke werkgroep en dus ook van het College van Burgemeester en Schepenen, werd dit plan voorgelegd aan de bisschop. Na zijn goedkeuring, is dit kerkenbeleidsplan dan in september 2017 goedgekeurd door de gemeenteraad van Wortegem-Petegem.

Toekomstvisie op onze 5 parochiekerken

Alle vijf parochierkerken zijn eigendom van de gemeente Wortegem-Petegem. Afhankelijk van de status van een kerk (beschermd of niet-beschermd), is een neven- of herbestemming subsidieerbaar. De subsidiewetgeving bij Onroerend Erfgoed is de laatste jaren fel gewijzigd. Onder voorwaarde van een goedgekeurd kerkenbeleidsplan en beheersplan, kan je voor een dossier van een beschermde kerk tot 80% subsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. Het was dus van groot belang een kerkenbeleidsplan op te stellen. De toekomstige functies van onze 5 parochiekerken zijn als volgt bepaald:

 • Sint-Martinuskerk Petegem
  • beschermd monument
  • ankerkerk Wortegem-Petegem
 • Sint-Mauruskerk Elsegem
  • beschermd monument
  • neven- of herbestemming na haalbaarheidsstudie: bibliotheek en/of museumkerk, repetitieruimte, vergaderplaats, liturgische ruimte
 • Sint-Pietersstoelkerk Moregem
  • beschermd monument
  • neven- of herbestemming na haalbaarheidsstudie: cultuurkerk/bibliotheek, liturgische ruimte
 • Sint-Amanduskerk Ooike
  • niet beschermd
  • neven- of herbestemming na haalbaarheidsstudie: urnenkerk, interreligieuze ruimte of andere ideeën
 • Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk en Sint-Rochus Wortegem
  • niet beschermd
  • neven- of herbestemming na haalbaarheidsstudie: polyvalente ruimte (feestzaal), al dan niet in combinatie met liturgische ruimte in koor (afscheidbare wanden)

In de loop van 2018 zullen we ons kandidaat stellen om de eerste haalbaarheidsstudie door het projectbureau Herbestemming Kerken op te starten. Er is een algemene consensus om te starten met de haalbaarheidsstudie van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk en Sint-Rochus Wortegem.