Trage Wegen: actieplan in uitvoering

In het kader van verkeersveiligheid enerzijds, en toerisme anderzijds, is de opmaak van een Trage Wegenplan voor Wortegem-Petegem bijzonder nuttig. Trage wegen zijn verbindingen voor de zwakke weggebruiker: denken we maar aan bospaden, wegels of doorsteken die destijds gekend stonden als zogenaamde kerk- of marktwegels. Bovendien is Wortegem-Petegem een echte landbouwgemeente, wat maakt dat de opmaak van een dergelijk plan steeds in nauw overleg met deze en andere sectoren dient te gebeuren.

RLVA en vzw Trage Wegen

Om het hele proces te begeleiden doen we daarom beroep op het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, dat van de Provincie Oost-Vlaanderen subsidies krijgt om het beleid rond trage wegen mee vorm te geven. Dit doen ze via inventarisatie van diverse wegjes, het organiseren van overleg- en synthesevergaderingen, het opmaken van overzichts- en detailkaarten, en het aanleveren van een Trage Wegenplan per deelgebied. De totale begeleiding per deelgebied vertegenwoordigt een éénmalige kost van € 1.500.

Vier deelgebieden in Wortegem-Petegem: twee afgewerkt

Reeds in 2014 startte men met het eerste deelgebied, namelijk Wortegem. Helaas lag het proces geruime tijd stil wegens onvoorzien personeelstekort bij het RLVA. Maar de draad werd door de nieuwe medewerker begin 2016 opnieuw opgepikt en zo werd naast Wortegem ook deelgebied Petegem opgestart en eind 2016 ook afgerond.

Het actieplan voor deze deelgebieden werd in de loop van 2017 in concreto omgezet in het vormgeven van 2 trage wegen wandelingen die onderling met elkaar verbonden zijn. Een eerste lus van 10 km situeert zich op grondgebied Petegem, een tweede lus van 8 km op grondgebied Wortegem. De verbinding tussen beide wandelingen telt op zich ook nog eens 6km autoluwe en/of trage wegen.

Daarnaast werd het comfort op een aantal trage wegen aangepakt (vb. de heraanleg van de Marktwegel tussen Elsegem en Petegem) en is de procedure lopende tot verbreding en verlegging van trage weg 30c, van aan de sporthal De Ruffel tot aan de parking bij de terreinen van KFC Petegem.

Deelgebieden Elsegem en Moregem & Ooike

In 2018 wordt er nu werk gemaakt van het deelgebied Elsegem en het deelgebied Moregem & Ooike. Op de infovergadering van 16 januari kregen de geïnteresseerden toelichting bij het geplande verloop: van inventarisatie en veldwerk tot concrete omzetting in een actieplan.

Meer info over het Trage Wegen-beleid vind je op de gemeentelijke website.