Verkoop pastorijen en parochiehuis

Zowel het gemeentebestuur als het OCMW hebben enkele eigendommen. Hierbij denken we dan vooral aan gemeentelijke infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld of verhuurd wordt aan onze verenigingen en inwoners voor hun activiteiten. Ook de vijf kerken zijn bijvoorbeeld eigendom van de gemeente. Daarnaast zijn er nog enkele gebouwen en gronden waar geen specifieke bestemming voor is. Aangezien het geen kerntaak is van een gemeente of OCMW om eigenaar te zijn van die gebouwen of grootgrondbezitter te zijn, worden enkele van deze eigendommen verkocht, zodat we met de opbrengst hiervan kunnen investeren in grootschalige wegenwerken of bijvoorbeeld de renovatie van het Schoolke Moregem. Volgende eigendommen werden / worden tijdens deze legislatuur verkocht:

Pastorij Elsegem: € 500.050

De pastorij van Elsegem werd in 2015 particulier verkocht. Aangezien de pastorij beschermd is door Onroerend Erfgoed, zal deze zijn karakter altijd bewaren.

Parochiehuis Moregem:

Het verkoopsdossier is nog in opmaak.

Pastorij Petegem: € 1.020.000

De eerste piste die we bewandelden was het maximaal behoud van het huidige karakter door enkel een ontwikkeling toe te staan zoals de huidige pastorij (totale grondoppervlakte van 65 are). In 2015 werd de verkoop van de pastorij dan ook opgestart via Fed-Net. De vraagprijs was € 850.000, waarbij de vervallen pastorij mocht worden afgebroken en een nieuwbouw voor één gezinswoning + zelfstandige activiteit (bv. horeca) mogelijk was. Hierop kwamen slechts 2 biedingen binnen, die echter niet aan de instelprijs van € 850.000 voldeden.

Vervolgens beslisten we met het college om het eerdere advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) te volgen en een wedstrijdformule uit te werken. In 2017 werd de firma NDN uit Aalter hiervoor aangesteld. In deze wedstrijdformule konden projecten worden ingediend die pasten binnen de woonbehoeftestudie voor onze gemeente. Die stelt dat er voornamelijk nood is aan kleinere aangepaste woningen en seniorenvoorzieningen. Er kwamen uiteindelijk 9 voorstellen binnen, die door een beoordelingscommissie gerangschikt werden op basis van 3 criteria: prijs (50%), programma (10%) en schetsontwerp en inpasbaarheid in omgeving (40%).

Uiteindelijk ging de voorkeur naar het project van Grondjuweel/Durabrik, die voorzien in 19 toegankelijke appartementen, waarvan 6 aangepast worden voor levenslang wonen. Daarnaast creëren we er een publiek toegankelijk park (het gebruik ervan was steeds privaat), waarbij de waardevolle bomen en het groen van de huidige pastorijtuin nog méér tot hun recht zullen komen. Op deze manier bieden we zowel een oplossing voor de toenemende nood aan woningen, aangepast voor senioren, én de vraag om in Petegem de pastorijtuin voor de inwoners te ontsluiten.