Samenwerking met kerkfabrieken voor bouw van kinderopvang

Dankzij de samenwerking tussen gemeente, OCMW, de vzw Knipoog en de kerkfabrieken ligt er een concreet voorstel op tafel voor de herlokalisatie van de buitenschoolse kinderopvang “Knipoog”: de site tussen de bib en het Rozenhof te Petegem.

De buitenschoolse kinderopvang “Knipoog” is momenteel gehuisvest in de voormalige feestzaal en café “De Gravinne” op de hoek van de Sint-Martinusstraat en de Lindestraat. Men kampt al enkele jaren met een capaciteitsprobleem op die site, die een beperkte oppervlakte heeft van 500 m² en bovendien op een gevaarlijk kruispunt ligt. Met een nieuwbouw op de site tussen de bib en het Rozenhof mikken we op een capaciteit van maximaal 90 kinderen, tegenover nu 65.

Site Rozenhof

De gemeente ging samen met het OCMW op zoek naar een nieuwe locatie en vond deze dus op de site tussen het ontmoetingscentrum Rozenhof en de bibliotheek, die eigendom is van het OCMW. De site is qua beschikbare oppervlakte (meer dan 1000 m²) het dubbele van de huidige locatie en heeft het bijkomend voordeel van een autoluwe omgeving te zijn. Daarnaast zou een eventuele verbinding met zowel het ontmoetingscentrum als de bibliotheek een meerwaarde kunnen zijn, en is er een mooie buitenspeelruimte.

Ontwerpfase

Na overleg met Knipoog maakt de gemeente nu werk van een bestek om een ontwerper aan te duiden voor het uitwerken van het project. De bedoeling is om dit bestek voor de zomer op de gemeenteraad te kunnen goedkeuren, zodat we nog dit jaar zicht krijgen op de architecturale mogelijkheden en invulling van de site. Sowieso is de concrete uitvoering niet meer voor dit jaar, aangezien we van de Vlaamse Overheid in een verkiezingsjaar geen grote investeringsprojecten op het terrein mogen opstarten. Maar we steken alvast onze handen uit de mouwen om het voorbereidende werk te doen, zodat het dossier kan klaarliggen voor de volgende bestuursploeg.

Betaalbaar? Jazeker!

Het totale kostenplaatje is in deze fase moeilijk in te schatten, maar gelijkaardige projecten variëren van € 850.000 tot 1.200.000 euro. De grond van het OCMW dient alvast niet aangekocht te worden. Na enkele gesprekken is er een principieel akkoord met het centraal kerkbestuur om mee te investeren in dit sociaal project. Dit zou gebeuren onder de vorm van een lening aan een gunstigere rentevoet dan de geldende marktrente. Deze steun is lovenswaardig en wellicht een unicum in de ruime omgeving.

Belangrijk is ook de opbrengst uit de verkoop van Petegemplein 5. Dankzij het bod van € 1.020.000 betekent dit dat:

  • met de opbrengst van de verkoop grotendeels de nieuwbouw voor Knipoog kan gefinancierd worden.
  • op de ene helft van de site woningen bestemd voor “levenslang wonen” komen, zodat onze inwoners ook op latere leeftijd in eigen dorp kunnen blijven wonen.
  • de andere helft van de site een openbaar park wordt, daar waar het sinds jaar en dag enkel privaat toegankelijk was.

Kortom: een budgetneutrale oplossing die 3 maatschappelijke noden invult: kinderopvang, levenslang thuis kunnen wonen én een openbare parkzone.