Belasting op onbebouwde percelen afgeschaft

Op de laatste gemeenteraad van 2018 werd de belasting op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling afgeschaft. Deze bedroeg 150,00 euro per kavel.

De ‘activeringsheffing’ op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen goedgekeurde verkaveling bestaat al decennia. Sinds enkele jaren was het mogelijk om deze activeringsheffing uit te breiden. Meer bepaald zou je deze niet enkel kunnen vestigen op niet-bebouwde percelen binnen een verkaveling, maar ook vestigen op de onbebouwde bouwgronden, gelegen in een woongebied of in een woonuitbreidingsgebied. Deze kwestie zorgt ervoor dat het gelijkheidsprincipe in het gedrang komt. Waarom zou iemand met een perceel binnen een verkaveling wél moeten betalen, en iemand met grond buiten een verkaveling niet? Beiden komen immers voor in het register van onbebouwde percelen (ROP).

Afschaffing = positieve keuze voor gelijkberechtiging

Met het college van burgemeester en schepenen zijn we ervan overtuigd dat beiden een gelijke behandeling verdienen. Er zijn dan twee opties: ofwel een bijkomende heffing invoeren op de onbebouwde percelen in woongebied/woonuitbreidingsgebied (buiten verkaveling), ofwel de bestaande activeringsheffing (binnen verkaveling) afschaffen. We kozen voor de afschaffing op basis van onderstaande elementen:

  • het Vlaamse besluitvormingsproces omtrent de ‘betonstop’, waarbij men vanuit de Vlaamse overheid liever geen individuele percelen meer wil aansnijden die in reservegebieden liggen, aangezien men er naar streeft om de open ruimte te vrijwaren.
  • de vaststelling dat de voorbije 10 jaar in Wortegem-Petegem al heel wat percelen werden ontwikkeld tot nieuwe woonwijken, en deze op enkele percelen na reeds volbouwd zijn.
  • onze bestuurlijke visie dat we op de ontwikkeling van de resterende onbebouwde percelen geen verdere tijdsdruk wensen te zetten en een gelijkberechtiging nastreven ten aanzien van de eigenaars van onbebouwde percelen.

De afschaffing van deze belasting betekent uiteraard minder inkomsten voor de gemeente: namelijk € 16.000 op jaarbasis. Het invoeren van een extra heffing op niet-bebouwde percelen buiten verkaveling zou ca. € 8.000 extra opgebracht hebben. Op de totale begroting van € 8.000.000 heeft deze afschaffing dus nagenoeg geen budgettaire impact. De inkomsten vertegenwoordigden amper 0,2 % van de totale inkomsten.