Compensatieregeling GRUP Bouvelobos-Hemsrode

Eigenaars van gronden die in waarde verminderen ten gevolge van het GRUP Bouvelobos-Hemsrode-Moregemse steilrand kunnen tot 21 februari 2019 een kapitaalschadecompensatie aanvragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bouwgrond of landbouwgrond werd omgezet naar natuurgebied, bos of groen. De details zijn te raadplegen via de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): https://www.vlm.be/nl/themas/kapitaalschadegebruikerscompensatie

Kapitaalschadecompensatie tot 21/02/2019

Aangezien de voorlopige vaststelling van het GRUP van voor 1/1/2017 dateert, moet de aanvraag voor kapitaalschadecompensatie uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van het GRUP (21/02/2018) worden ingediend. Er zijn wel enkele voorwaarden aan gekoppeld (o.a. minimum oppervlakte van 0,50 ha, al dan niet samengesteld uit verschillende percelen). Belangrijk om weten is dat de aanvraag per aangetekend schrijven dus uiterlijk donderdag 21 februari 2019 de VLM (Gent) moet bereiken. Het is noodzakelijk de aanvraag zeker in te dienen, ook al dienen er nog bijkomende stukken te worden ingediend. Bij onvolledige aanvragen krijg je namelijk een melding vanuit de VLM dat je dan nog 14 dagen de tijd hebt om de ontbrekende documenten aan te leveren (vb. uittreksel uit kadaster). Het overzichtsplan met welke percelen in aanmerking komen voor de compensatieregeling ligt ter inzage op de gemeente.

Gebruikerscompensatie tot 31/12/2019

Naast de eigenaars die hun perceel zelf gebruiken, kunnen ook de landbouwers die een van deze gronden pachten onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gebruikerscompensatie. Hiervoor is de deadline 31 december 2019. Ook hiervoor staan de medewerkers op het gemeentehuis klaar om te helpen.