Scenario herbestemming OLV Geboortekerk Wortegem vastgelegd

Tekst op basis van officieel persbericht Gemeente Wortegem-Petegem:

In overleg tussen het gemeentebestuur, het parochieteam van de vijf kerken, het centraal kerkbestuur van Wortegem-Petegem werd in het kerkenbeleidsplan een visie opgenomen voor de kerk van Wortegem. Via een haalbaarheidsstudie gingen we na of het mogelijk is om de Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Sint-Rochuskerk van Wortegem te herbestemmen tot polyvalente ruimte, al dan niet in combinatie met een’stille ruimte’. Dit dossier werd in 2018 geselecteerd voor een deels gesubsidieerd begeleid haalbaarheidsonderzoek en uitgevoerd door het Projectbureau Herbestemming Kerken.

Scenario herbestemming en ontwijding

Het door het studiebureau uitgewerkte scenario om de kerk in te richten als polyvalente gemeenschapszaal omvat een uitbouw van de kerk aan de kant van café Tempo. Hierin worden functies als vestaire, keuken en sanitair in ondergebracht. In de kerk zelf wordt ter hoogte van de dwarsbeuk een ’tramezzo’ binnengebracht, waarin een bar kan worden ingericht. Dat ’tramezzo’ zorgt anderzijds voor een afscheiding tussen de koren en het schip van de kerk. Het bij de sacristie aansluitend noordelijk koor kan dienst doen als ‘stille ruimte’. Hiervoor moeten geen infrastructurele kosten gemaakt worden die een volledige herbestemming op langere termijn zouden hypothekeren. De visie bestaat erin de werken op een kwalitatieve manier uit te voeren, zonder de kerk drastisch te veranderen. Zo zal het gebouw blijven gebruikt worden waarvoor het altijd is bedoeld: de gemeenschap van Wortegem-Petegem samenbrengen.

Ontwijding

De procedure tot ontwijding van de kerk werd inmiddels ook opgestart. De nodige aanvraag daartoe werd ingediend bij het bisdom. Ondertussen kan de gemeente starten met de procedure tot het aanstellen van een architect voor het opmaken van een ontwerp.

Timing

Voor de werken stellen we een gefaseerde aanpak voor om op een realistisch tempo te evolueren tot een herbestemming van de kerk van Wortegem. We zijn dus nog lang niet aan ‘de eerste steenlegging’ toe. Het is wel de ambitie om in het meerjarenplan 2020-2025 de budgetten te voorzien voor de eerste fase van de herbestemming.

Naamgeving

Waar de kerk nu alleen nog gebruikt wordt voor begrafenissen, huwelijken, occasionele vieringen, enz. …, zal het kerkgebouw toekomstgericht opnieuw een grotere publieke functie krijgen. Daarom gaan we ook op zoek naar een passende naam voor deze nieuwe gemeenschapsruimte. Heb jij een lumineus idee voor een naam die de geschiedenis van de kerk verbindt met de toekomstige functie? Laat het dan zeker weten via gemeente@wortegem-petegem.be!

Infovergadering

Voor alle geïnteresseerde inwoners organiseert het gemeentebestuur op maandag 3 juni 2019 om 19u00 een infosessie in de OLV Geboorte en Sint-Rochuskerk Wortegem om het scenario tot herbestemming toe te lichten. De bedoeling is dat jullie ook tips aan het gemeentebestuur kunnen meegeven, om samen de toekomst van het gebouw vorm te geven. Alle beslissingen zullen uiteraard steeds worden genomen in een constructief overleg tussen de gemeente (als eigenaar van het gebouw), de kerkelijke werkgroep en de kerkfabriek.