Financiën op gunstige koers

Op de gemeenteraad van 22 december werd de meerjarenplanaanpassing van Wortegem-Petegem goedgekeurd. Ondanks de hogere energiefactuur en ongeziene indexatie van de personeelskosten, kunnen we haast alle investeringsdossiers in de begroting houden. We doen dat zonder belastingverhogingen en kunnen onze schuld zoals gepland verder afbouwen.

Wortegem-Petegem plant in de periode 2023-2025 nog 8 miljoen te investeren. Ongeveer 5 miljoen daarvan gaat naar wegenisdossiers en ruim 2 miljoen naar patrimonium. In het voorjaar ‘23 start de heraanleg van de Waregemseweg van Keerstraat tot Pontstraat, en ook de renovatie van de Oudenaardseweg van Moregem tot Wortegem gaat nog deze legislatuur van start. Ook van de aanleg van de nieuwe parking in de Gotstraat, de verbindingsweg Gotstraat-Anzegemseweg en de heraanleg van de Marktwegel tussen Elsegem en Petegem wordt verder werk gemaakt. Met de finalisering van de nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang Knipoog en de herbestemming van de kerk van Wortegem worden tot slot de twee voornaamste infrastructuurprojecten behouden.

Stijgende personeel- en energiekosten

Was het in tegenstelling tot voor andere gemeenten voor Wortegem-Petegem dan geen moeilijke oefening? Ook wij worden natuurlijk geconfronteerd met de inflatie: stijgende personeelskosten en pensioenen, aangepaste ramingen voor investeringen, en daarnaast hogere energieprijzen. Dat betekende voor de periode 2022-2025 een structurele meerkost van ruim 2,5 miljoen euro. Gelukkig wordt een groot deel daarvan gecompenseerd door meer ontvangsten vanuit de FOD Financiën. 

Geen belastingverhoging en afbouw schulden

We hebben bij de begrotingsopmaak van meet af aan duidelijke keuzes gemaakt: we focussen op onze kerntaken, we doven de openbare verlichting, we spreiden of schrappen investeringsdossiers waarvan de regie niet bij ons zit en de uitvoering op zich laat wachten (vb. restauratie kerk Elsegem) en – belangrijk – we schuiven de factuur niet door naar onze inwoners. 

Met deze ingesteldheid en met dank aan opgebouwde reserves, slaagden we erin om een eerder voorziene lening van € 750.000 terug te brengen naar € 250.000, zodat we onze schuldenlast verder kunnen afbouwen. Die bedroeg eind vorig jaar € 1.200 euro per inwoner – pal op het Vlaams gemiddelde – en daalt tegen eind 2025 naar € 1.090 per inwoner. Daarnaast zullen we maar liefst € 178 per inwoner kunnen investeren zonder dat we daarmee in de problemen komen. Dat was voor deze aanpassing € 125 inwoner en het gemiddelde in Vlaanderen lag op € 52 inwoner. Dat is ook een pluim voor onze gemeentelijke diensten, die steeds constructief omgaan met deze uitdagingen. 

Financiële druk onafwendbaar

Toch worden de komende jaren niet eenvoudig. Steeds meer bevoegdheden worden naar het gemeentelijk niveau overgeheveld. Vlaanderen zet daar meestal wel financiële middelen tegenover, maar die zijn niet toereikend. Zo weten we nu al dat met het nieuwe decreet over de buitenschoolse opvang en activiteiten we binnen enkele jaren de subsidies voor Wortegem-Petegem meer dan zien halveren. Reken daarbij stijgende kosten voor de politiezone en hulpverleningszone, toenemende pensioenlasten, onzekerheid over Vlaamse subsidies, nog heel wat wegenis- en patrimoniumdossiers die op de plank liggen, en je weet nu al dat je weinig beleidsruimte zal hebben in de volgende legislatuur.